Αίτηση για εγγραφή στους κλάδους σπουδών που προσφέρονται μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι λυκείων ή άλλων σχολών μέσης εκπαίδευσης, δημοσίων ή ιδιωτικών, εξαετούς τουλάχιστον φοίτησης που κατέχουν απολυτήριο ή άλλο ισοδύναμο προσόν.