Οι εξετάσεις στο κολέγιο αποτελούνται από τις εξετάσεις θεωρίας και τις εξετάσεις πρακτικής. Η βαθμολογία για κάθε μάθημα, θεωρητικό και πρακτικό αποτελείται από τη βαθμολογία της συνεχούς αξιολόγησης του σπουδαστή κατά τη διάρκεια του εξαμήνου με βαρύτητα 40% και τη βαθμολογία του τελικού γραπτού πρακτικής εξέτασης στο τέλος του ακαδημαικού εξαμήνου με βαρύτητα 60%. Ο βαθμός προαγωγής είνια 50%, απο το άθροισμα των πιο πάνω.

Για επιτυχή συμπλήρωση ενός κλάδου σπουδών οι σπουδαστές ετοιμάζουν γραπτές εργασίες ή/και μελέτες περιπτώσεων οι οποίες βαθμολογούνται.