Οι σπουδαστές που πληρούν τους Ïόρπυς εισδοχής του κολεγίου και αιτούνται εγγραφής με τη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης εγγραφής, έχουν συνέντευξη με τη Διεύθυνση ή τον υπεύθυνο εγγραφών του κολεγίου.

Κατά τη συνέντευξη αξιολογούνται κριτήρια που αφορούν τις αρετές που θα πρέπει να επιδείξει η υποψήφια για εγγραφή και αφορούν τη γενική καλλιέργεια, τη προσωπικότητα, το βαθμό αντίληψης, τη θέληση για μάθηση και την ικανότητα της να παρακολουθήσει και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών της.

Μετά από αποδοχή της αίτησης και τη παραχώρσηση θέσης φοίτησης, για την εγγραφή απαιτούνται:

  • Απολυτήριο λυκείου ή ισοδύναμο πιστοποιητικό
  • Πολιτική ταυτότητα ή πιστοποιητικό γέννησης
  • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες (μεγέθους διαβατηρίου)
  • Καταβολή του καθορισμένου δικαιώματος εγγραφής και προκαταβολής