Οι σπουδάστριες οφείλουν να τηρούν με επιμέλεια τους κανονισμούς του Κολεγίου. Να επιδεικνύουν ήθος και άμεμπτη συμπεριφορά, να συμπεριφέρονται κόσμια και με τάξη στις αίθουσες διδασκαλίας και στους άλλους χώρους του κολεγίου, να σέβονται τις άλλες σπουδάστριες, εκπαιδευτές, καθηγητές, διεύθυνση, διοικητικό και άλλο προσωπικό, να δείχνουν το απαιτούμενο ενδιαφέρον για τα μαθήματα τους, να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που καθορίζει το κολέγιο και γενικά να τηρούν τους εκάστοτε κανονισμούς και οδηγίες του κολεγίου.

Το κολέγιο διατηρεί το δικαίωμα να αποπέμψει σπουδάστρια για ανυπακοή προς τους κανονισμούς του κολεγίου, για μη ικανοποιητική ακαδημαϊκή επίδοση στα μαθήματα ή σε εξετάσεις της, για συχνές ή αδικαιολόγητες απουσίες, για απρεπή και ανάρμοστη συμπεριφορά, για έλλειψη τιμιότητας, για πειθαρχικά παραπτώματα, για μη συμμόρφωση της στις οικονομικές υποχρεώσεις ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, με σκοπό τη διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου εκπαίδευσης και συμμόρφωσης προς τους κανονισμούς του κολεγίου.

Το κολέγιο διατηρεί επίσης το δικαίωμα να απαιτήσει απο οποιανδήποτε σπουδάστρια ή ομάδα σπουδαστριών τη πληρωμή ζημιάς που προκάλεσε σε περιουσία του κολεγίου.