Μήνυμα από την Διευθύντρια Σπουδών

Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που έχετε επιδείξει για την Αισθητική, το Επαγγελματικό Μακιγιάζ και το Susini College και ελπίζω να ευχαριστηθείτε διαβάζοντας τον Οδηγό Σπουδών μας. Αν χρειασθείτε περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας, θα χαρούμε να σας ακούσουμε.

Στόχος μας είνια η προσφορά ποιοτικής εκπαίδευσης στην Αισθητική και το Μακιγιάζ. Από της ιδρύσεως μας το 1982, έχουμε αποκτήσει μια καλή φήμη όσο αφορά τα επίπεδα εκπαίδευσης μας. Σκοπός μας δεν είνια απλά η προσφορά εκαπιδευτικών προγραμμάτων αλλά και να σας βοηθήσομε να επιτύχετε στη καριέρα σας, σαν επαγγελματίες αισθητικοί και μακιέρ.

Πιστεύω ότι γίνεστε άριστες αισθητικοί και μακιγιέρ όταν μαθαίνετε από άλλους οι οποίοι είνια αφοσιωμένοι στη ψηλή ποιότητα. Από την αρχική σας επαφή και τη συμμετοχή σας στις τάξεις μετέπειτα, θα ανακαλύψετε ότι θέλομε το καλύτερο για σας. Ψηλές ακαδημαικές επιτυχίες, ευχάριστο περιβάλλον μάθησης και ανθρώπους που νοιάζονται.

Η Αξιολόγηση- Πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών που προσφέρουμε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και η πολύχρονη πείρα και εξειδίκευση μας αποκλειστικά στην αισθητική και το μακιγιάζ αποτελεί εγγύηση ότι θα έχετε το καλύτερο.

 

Φανή Αντωνιάδου-Πουπούτση

Διευθύντρια Σπουδών

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Το Susini College παρ?χει ποιοτικ? και ολοκληρωμ?νη εκπα?δευση στην Αισθητικ? και ε?ναι πλ?ον γνωστ? το ψηλ? επ?πεδο μ?ρφωσης και τεχνικ?ς κατ?ρτισης των αποφο?των του. 
Η Αισθητικ? ε?ναι σ?μερα ?να επ?γγελμα σ?γχρονο, παρα?ατρικ? και συν?μα κοινωνικ?.  Βασικ? προ?π?θεση για επιτυχ?α ε?ναι η ποιοτικ? εκπα?δευση και κατ?ρτιση στο κολ?γιο και στο Susini College προσφ?ρονται ?λα τα εχ?γγυα για μια τ?τοια εκπα?δευση:
Η Αξιολ?γηση - Πιστοπο?ηση των κλ?δων Αισθητικ?ς απ? το Κρ?τος.
Η εξειδ?κευση και η μακρ?χρονη πε?ρα στη διδασκαλ?α της Αισθητικ?ς.
Οι κατ?λληλες α?θουσες διδασκαλ?ας, τα πλ?ρως εξοπλισμ?να εργαστ?ρια και ο σ?γχρονος εξοπλισμ?ς.
Το προσοντο?χο και ?μπειρο διδακτικ? προσωπικ? και οι επαγγελματ?ες στο
χ?ρο της αισθητικ?ς, της ιατρικ?ς και συναφ?ν παρα?ατρικ?ν επαγγελμ?των
Τα ψηλο? επιπ?δου προγρ?μματα αισθητικ?ς προσαρμοσμ?να σ?μφωνα με τα
ευρωπα?κ? επ?πεδα εκπα?δευσης.
Οι εποικοδομητικ?ς συνεργασ?ες και επαφ?ς με ευρωπα?κ? εκπαιδευτικ?
        ιδρ?ματα και διεθν? επαγγελματικ? σ?ματα.
Τα ψηλ? ποσοστ? επιτυχ?ας των σπουδαστρι?ν σε διεθνε?ς εξωτερικ?ς εξετ?σεις αισθητικ?ς.
Η αποδοχ? των αποφο?των μας σαν μ?λη διεθν?ν επαγγελματικ?ν συνδ?σμων
αισθητικ?ς.
Η συνεχ?ς ζ?τηση των αποφο?των απ? ινστιτο?τα αισθητικ?ς, κ?ντρα
υγε?ας και ομορφι?ς, ξενοδοχε?α, Spa και απ? ?λλες επιχειρ?σεις στο χ?ρο της αισθητικ?ς.
Οι επιτυχημ?νες απ?φοιτοι που ?δρυσαν και διευθ?νουν με επιτυχ?α τα δικ? τους ινστιτο?τα αισθητικ?ς.
Μπορ? να σας διαβεβαι?σω ?τι επιλ?γοντας το κολ?γιο μας για  τις σπουδ?ς σας εξασφαλ?ζετε τα εφ?δια για μια επιτυχημ?νη καρι?ρα στο χ?ρο της Αισθητικ?ς με δυνατ?τητα πολλ?ν επιλογ?ν για εργασ?α και αν?λιξη.
Κυρι?κος Ι. Πουπο?τσης Διευθυντ?ς

 

Μήνυμα από τον Διευθυντή

Το Susini College παρέχει ποιοτική και ολοκληρωμένη εκπαίδευση στην Αισθητική και το Επαγγελματικό Μακιγιαζ και είνια γνωστό για το ψηλό επίπεδο μόρφωσης και τεχνικής κατάρτισης των αποφοίτων του.

Η Αισθητική και το Επαγγελματικό Μακιγιάζ¯είνια επαγγέλματα σύγχρονα και συνάμα κοινωνικά. Βασική προυπόθεση για επιτυχία είνια η ποιοτική και ψηλού επιπέδου εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση και στο Susini College προσφέρονται όλα τα εχέγγυα για μια τέτοια εκπαίδευση:

  • Η Αξιολόγηση- Πιστοποίηση των κλάδων Αισθητικής και Επαγγελματικού Μακιγιάζ από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
  • Η Εξειδίκευση και η μακρόχρονη Πείρα στη διδασκαλία της Αισθητικής και του Μακιγιάζ
  • Οι κατάλληλες Αίθουσες διδασκαλίας, τα πλήρως εξοπλισμένα Εργαστήρια και ο σύγχρονος Εξοπλισμός.
  • Το Προσοντούχο και Εμπειρο διδακτικό προσωπικό και οι Επαγγελματίες στο χώρο της αισθητικής, του μακιγιάζ, της ιατρικής και συναφή παραιατρικά επαγγέλματα
  • Τα ψηλού επιπέδου Προγράμματα Σπουδών προσαρμοσμένα σύμφωνα με τα Ευρωπαικά επίπεδα εκπαίδευσης.
  • Οι εποικοδομητικές συνεργασίες και επαφές με Ευρωπαικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και Διεθνή επαγγελματικά σώματα.
  • Τα ψηλά ποσοστά επιτυχίας των σπουδαστών σε Διεθνείς εξωτερικές εξετάσεις.
  • Η αποδοχή των Αποφοίτων μας σαν μέλη Διεθνών επαγγελματικών συνδέσμων.
  • Η συνεχής ζήτηση των αποφοίτων των από Ινστιτούτα Αισθητικής, Κέντρα Υγείας και Ομορφιάς με εξειδικευμένες και εναλλακτικές θεραπείες, Spa ξενοδοχείων, Κέντρα Spa, Επιχειρήσεις προώθησης καλλυντικών προιόντων, Κέντρα Αδυνατίσματος και Γυμναστήρια.
  • Οι Επιτυχημένες Απόφοιτοι που ίδρυσαν και διευθύνουν με επιτυχία τα δικά τους Ινστιτούτα αισθητικής  και Στούντιο Μακιγιάζ.

Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι επιλέγοντας το κολέγιο μας για τις σπουδές σας εξασφαλίζετε τα εφόδια για μια επιτυχημένη καριέρα στο χώρο της Αισθητικής και του Επαγγελματικού Μακιγιάζ, με δυνατότητα πολλών  επιλογών για εργασία και ανέλιξη.

 

Κυριάκος Πουπούτσης

Διευθυντής